Jalgaon District Maratha Vidya Prasarak Samaj's
Shri. S. S. Patil Arts, Shri. Bhausaheb T. T. Salunkhe Commerce and
Shri. G. R. Pandit Science College, Jalgaon. (M. S.)
(Nutan Maratha College)
Affiliated to Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon.

Head of Department
inner banner

Humanities

Marathi

1)Mrs. Lalita S. Hingonekar


Hindi

Dr. Rahul Bhagwat Sandanshiv


Urdu

Dr. Aafaq Anjum Shaikh


English

Dr. Avinash Y. Badgujar


History

Dr. Indira Patil


Political Science

Mr. B.C. Patil


Defence & Strategic Studies

Dr. Indira Patil


Psychology

Dr. Jayshri Prafulla Sontakke


Sociology

Dr. D.R. Chavan


Economics

Dr. N.J. Patil


Geography

Mr. B.C. Patil

Science

Mathematics

Mr. S.R. Gaikwad


Chemistry

Dr. Madhuri Satish Patil


Physics

Mr. Rajesh B. Deshmukh


Botany

Dr. L.P. Deshmukh


Zoology

Dr. P.B. Patil


Electronics

Dr. K.B. Patil


Computer

Dr. K.B. Patil

Commerce & Management

Dr. N. J. Patil