Jalgaon District Maratha Vidya Prasarak Samaj's
Shri. S. S. Patil Arts, Shri. Bhausaheb T. T. Salunkhe Commerce and
Shri. G. R. Pandit Science College, Jalgaon. (M. S.)
(Nutan Maratha College)
Affiliated to Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon.

Statutory committees
inner banner

1) Dr. Laxman Prataprao Deshmukh


2) Dr. Nandkumar Jamsing Patil


3) Mr. Pandurang Bhivsan Deshmukh


4) Dr. Saheb Virbhadrarao Padalwar


5) Prin. Dr. S. S. Rane


6) Mr. Deepak Bandu Patil